Claus Böhmler: Kommt, zirkelt, sägt und ploppt (2011)


Claus Böhmler: Flying Books (2010)


Claus Böhmler: Blinking Pearl (2010)


Claus Böhmler: Magic Stick (1985)


Claus Böhmler: Elektrifizierte Zeichnung (2012)


Claus Böhmler: Gallery Wall 2. An animation a day keeps the doctor away. (2010)


Claus Böhmler: African Disco Night. BITfilms (2009)


Claus Böhmler: Video Sampler. Sequenz 15: Vom Fliegen. CLIPSHOW (1985)